Naam van de instelling

Stichting ‘Hoop voor Vlissingen’. https://www.hoopvoorvlissingen.nl/site

RSIN/fiscaalnummer

852904459

IBAN nummer

IBAN NL13RABO 0119 9097 66

Post- of bezoekadres

Stichting ‘Hoop voor Vlissingen’. Goeman Borgesiusstraat 89. 4384JN Vlissingen.

Doelstelling van de ANBI

De stichting heeft ten doel mensen in Vlissingen te bereiken met het Evangelie. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door evangelisatieprojecten en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet tot doel.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De stichting ‘Hoop voor Vlissingen’ wil graag de inwoners van de stad Vlissingen bereiken met het evangelie. Zij wil dat doen vanuit de liefde voor de medemens die God ons heeft opgedragen. Zij wil de liefde van God voor de wereld weerspiegelen, die Hij heeft laten zien in het zenden van Zijn eigen Zoon, Jezus Christus. Zij wil dit doen door activiteiten die gericht zijn op verschillende doelgroepen: Kinderen, jongeren, vrouwen, allochtonen, studenten etc. Zij wil graag bereiken, dat mensen nieuwsgierig worden naar God en naar Zijn Woord. Als mensen tot geloof komen door de acties van de stichting hopen we, dat zij kunnen instromen in de kerken, waarin wij God hebben leren kennen. Als dat niet mogelijk is, willen wij ons richten op een gemeente met een eigen kleur binnen de kerkverbanden, waar toe de deelnemende kerken behoren. We willen dit werk doen met de hulp van Gods Geest en de inzet van vrijwilligers uit de deelnemende kerken.

Functie van de bestuurders

Het bestuur bestaat uit vijf bestuurders. Voorzitter Tonnie Dingemanse, Secretaris Jannie van Sluijs-Rosendaal, Penningmeester Peter Dingemanse, Bestuurslid Erik Willemse en bestuurslid Jaap Almekinders.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten

Stichting ‘Hoop voor Vlissingen’, is opgericht op zeventien juni tweeduizenddertien. Reeds voor de oprichting werd al evangelisatiewerk verricht in de binnenstad van Vlissingen met name onder kinderen. Daarnaast werden burendagen georganiseerd door de participerende kerken. Na de oprichting zijn we gestart met vrouwenwerk en een taalcursus. Het prille begin is er. Alle activiteiten zijn te vinden op onze site: hoopvoorvlissingen.nl

Financiële verantwoording

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 1. Stichtingskapitaal; 2. Subsidies en donaties; 3. Erfstellingen, legaten en schenkingen en4. Eventuele andere verkrijgingen en baten. Het bestuur dient bij rechtshandelingen die een waarde van tienduizend euro (€ 10,000,00) of meer vertegenwoordigen, alsmede bij duurovereenkomsten die verplichtingen van meer dan vijfduizend (€ 5000,00) per maand tot het gevolg hebben, voorafgaande goedkeuring te verkrijgen van alle kerkenraden van de participerende plaatselijke kerken. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Per einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëigende boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen twee maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. Het bestuur laat de boeken van de stichting onderzoeken door een externe deskundige, die van zijn bevindingen aan het bestuur verslag doet. De concept jaarstukken worden voor advies naar de kerkenraden van de participerende plaatselijke kerken gezonden. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld nadat het heeft kennis genomen van het door de externe deskundige uitgebrachte verslag en het advies van de kerkenraden van de participerende plaatselijke kerken.