Structuur

Het organogram voor het project Stichting ‘Hoop voor Vlissingen’ ziet er als volgt uit:

Organogram

Stichting ‘Hoop voor Vlissingen’ is opgericht met als doel het planten van een nieuwe kerk in Vlissingen.

Het stichtingsbestuur bestaat uit de visiegroep. Hierin hebben nu uit twee  kerken van gereformeerd belijden, CGK en de Ger. Gem. In totaal hebben er 5 personen zitting. Deze is uit te breiden met anderen in Vlissingen vanuit kerken van gereformeerd belijden.

De projectmanager en evangelist brengt gevraagd en ongevraagd verslag uit aan het stichtingsbestuur.

Naast de projectmanager staat de evangelist. Deze draagt zorg voor de inhoud van de diensten, en voor de pastorale ondersteuning, dit alles in samenspraak met de projectmanager. Er kunnen door derden andere projecten geïnitialiseerd worden, zoals een inloophuis en andere sociale projecten. Als er voor deze projecten vrijwilligers nodig zijn, kan dit alleen via de projectmanager lopen.

De vrijwilligers worden in eerste instantie geworven uit de achterban van de verschillende  gemeenten. Pas als daar niet voldoende vrijwilligers voor de uit te voeren taken zijn kan er in buurgemeenten van gereformeerd belijden gezocht worden.

Coaching van de projectmanager en de evangelist wordt door het bestuur gedaan. Zo wordt er aandacht gegeven aan geestelijke en praktische toerusting, en indien nodig worden er van buiten het bestuur cursussen aangeboden ter ondersteuning van de projectmanager. De vrijwilligers worden door de leidinggevende van de winkel en projectmanager gecoacht en toegerust. Deze heeft de vrije hand om leden van het bestuur hiervoor in te schakelen. Voor deze coaching en toerusting is een budget op de begroting gereserveerd.


Uitvoering

In deze opstartfase lopen er via de projectmanager een 2-tal projecten. Het is de bedoeling om deze uit te breiden met andere initiatieven, afhankelijk van mogelijkheden en ideeën, en de daarvoor benodigde bemensing.
In alles moet voorop staan dat het de bedoeling is om mensen te vertellen van de Blijde Boodschap, en niet met een verborgen agenda om “zieltjes te winnen”. De liefde voor Gods kinderen moet de drijfveer voor alle acties zijn.

 

De bedoeling is door de kinderen van de Kidsclub mede ook de ouders te bereiken. Voor de kinderen die “te oud” zijn voor de Kidsclub moet er een groep Young Grown Ups opgestart worden. Voor de (buitenlandse) studenten aan bv de HZ wordt gedacht aan een aparte studentengroep.