Stichting HOOP VOOR VLISSINGEN heeft, de Bijbel, Gods onfeilbaar Woord tot Grondslag.

Als kader is gekozen om voluit kerk van gereformeerd belijden te zijn. Dit houdt in dat de volledige Bijbel het fundament is. De 3 formulieren van eenheid spreken de Bijbel op alle punten volledig na. Hiermee wordt tevens helderheid geboden voor de verantwoordelijkheid voor onderricht en erediensten, voor het bedienen van de sacramenten, en de instelling van de ambten.

In het kort komen het uit op deze belijdenis:

  • Wij geloven dat de Bijbel, zowel het OT als NT in hun originele grondtekst, volledig is geïnspireerd door de Heilige Geest, zonder fouten. Dit woord van God is de hoogste autoriteit voor de Kerk.
  • Wij geloven in één God, die eeuwig bestaat uit 3 personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
  • Wij geloven in de absolute Godheid en het volledig mens zijn van onze Heer Jezus Christus,
  • We geloven in Zijn maagdelijke geboorte, Zijn zondeloos leven, de echtheid van Zijn wonderen. Zijn dood aan het kruis die als losprijs voor zonde voor God voldeed. We geloven in zijn lichamelijke opstanding en zijn huidige werk als Middelaar in de hemel.
  • Wij geloven in de Persoon van de Heilige Geest. We geloven dat Hij leven geeft, heiligt, kracht en troost biedt aan alle gelovigen.
  • Wij geloven dat de mens oorspronkelijk zondeloos is geschapen. Verleidt door de Satan, is de mens gevallen en bracht zo de hele mensheid onder het juk van eeuwige scheiding van God.
  • We geloven dat de mensen gered kunnen worden door berouw, bekering en geloof in het volbrachte werk van Christus. Rechtvaardiging is mogelijk door genade alleen.
  • We geloven dat de Kerk het lichaam van Christus is. Zij is opgebouwd uit alle oprechte gelovigen. De huidige taak van de Kerk is de aanbidding van God, de vervolmaking van de heiligen en de evangelisatie van de wereld.
  • We geloven in de persoonlijke en lichamelijke terugkeer van de Heer Jezus Christus om onze redding te bevestigen en zijn glorieuze Koninkrijk te vestigen.