Missie

‘HOOP VOOR VLISSINGEN’ is een missionair project gericht op niet of moeilijk te bereiken groepen van de bevolking van de stad Vlissingen. Daarnaast zijn ook in Vlissingen wonende, werkende  en studerende buitenlanders uitdrukkelijk in beeld. ‘HOOP VOOR VLISSINGEN’ richt zich in haar missionaire werk op de hoorders in hun eigen context. Doel is mensen in Vlissingen te bereiken met het Evangelie; de’ Blijde Boodschap’ van verlossing en genade door Jezus Christus. Door het opzetten van projecten tracht ‘HOOP VOOR VLISSINGEN’ haar doel te verwezenlijken.


Visie

Uit al deze evangelisatiecampagnes van de afgelopen jaren is gebleken dat de kerken in deze vorm niet echt een aantrekkelijk perspectief bieden voor niet-christelijken. Er is weinig tot geen aansluiting met de belevingswereld van hen. Invoegen in bestaande gemeenten betekent dat die gemeenten open moeten staan voor nieuwkomers, met hun vragen, hun cultuur en hun mogelijkheden. Voor de meeste gemeenteleden is het moeilijk om veranderingen ten behoeve van nieuwkomers, ten koste van jarenlange gewoontes te accepteren. Om niet alleen de Blijde Boodschap te vertellen, maar ook de mogelijkheid te geven te groeien in een gemeente, zal er een gemeente gesticht moeten worden waar ze zich ook thuis voelen, zich ook nodig voelen.

Daarom is het voor allen geestelijk gezonder om een nieuwe gemeente te stichten, waarin er volledig rekening gehouden wordt met de culturele achtergronden, en vormen van de leden.
Om toch ook aansluiting te kunnen vinden bij de bestaande (kerk)structuren moeten er kaders uitgezet worden waarbinnen alle vrijheid is om een passende vorm te kiezen. De nieuw te vormen gemeente kan dan later aansluiting vinden bij één van de bestaande kerkverbanden van kerken van gereformeerd belijden.